Monday, November 26, 2012

Thất trương ky

Thất trương ky
Xuân tằm thổ trận nhất sinh ti
Mạc giao dung dị tài la ỷ
Vô đoan tiễn phá
Tiên loan thái phượng
Phân tác lưỡng bàn y

Bảy khung may
Tằm xuân nhả hết ruột sầu nay
Chớ rằng vải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Loan tươi phượng đẹp
Trên vạt áo chia hai
...

[Hoàng Dung - Anh Hùng Xạ Điêu]

No comments:

Post a Comment