Wednesday, May 29, 2013

Đúng - sai

Đôi khi, tất cả những chuyện đó trở nên không quan trọng.

Không còn tí nào quan trọng.


2 comments: