Thursday, March 13, 2014

Guốc cùn, quạ chết, bùn đenGiăng bị thịt - H.C Andersen

Là vì, các bạn cứ choi choi đòi thay đổi bản thân, đòi revolution này nọ. Không thèm đếm xỉa rằng bản thân bạn bây giờ tuyệt vời đến thế nào.

Chẳng phải, hoa hồng đẹp kiểu hoa hồng, mà hoa cải vẫn đẹp được theo kiểu hoa cải đấy thôi?


No comments:

Post a Comment