Sunday, April 27, 2014

Chả có gì cả

Để đánh dấu về một (trong những) lúc, muốn viết mà viết ko ra cái gì và ko ngửi nổi ._.

Thôi đi đọc.

No comments:

Post a Comment