Wednesday, June 4, 2014

Who told you a calf to be?


Ngày buồn tháng nhớ năm thương (tởm sến). Nhớ nguyên si buổi chiều ngày 20 tháng 8 năm 2010. Gần như y xì thế. Chỉ là chưa quăng véo các thứ đi như thế.

Chạy đi chạy lại. Từ A đến B về A sang C về A. Đứng đường 30'.

Cái xứ này hay ghê. Ngọt ngào không có tác dụng gì sất cả. Cứ phải sưng sỉa vùng vằng mặt nặng mày nhẹ gào lên quát tháo mới được việc.

Cáu bẳn với tất cả. Mọi thứ.

Thực ra là giận mình, nhiều hơn.